Jak z przedszkolaka uczynić pierwszaka, czyli o dojrzałości szkolnej

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

JAK Z PRZEDSZKOLAKA UCZYNIĆ PIERWSZAKA – CZYLI KILKA SŁÓW O DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ

Dojrzałością szkolną nazywamy to wszystko, co wiąże się z właściwościami dziecka niezbędnymi dla realizacji zadań stawianych mu przez szkołę. Sam wiek dziecka nie decyduje o jego gotowości do pokonania progu szkolnego. Wychowanie przedszkolne pozwala jednak na wzrost możliwości dzieci w zakresie osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

Jak wynika z badań, gotowość szkolna uwarunkowana jest przez:

 • czynniki zewnętrzne – przedszkole
 • czynniki środowiskowe – najbliższa rodzina
 • możliwości psychofizyczne dziecka


Początki kariery szkolnej, w każdym indywidualnym przypadku są uzależnione od wielu czynników:

 • zainteresowania szkołą i chęci uczenia się
 • poziomu rozwoju emocjonalnego i fizycznego dziecka
 • ogólnego zasobu wiedzy
 • nabytych umiejętności
 • dobrej samooceny dziecka
 • umiejętności komunikacji językowej
 • poziomu rozumienia i umiejętności rozwiązywania problemów
 • sprawności manualnej
 • samodzielności w myśleniu i działaniu
 • motywacji do aktywności poznawczej
 • gotowości do podjęcia nauki czytania i pisania (analiza i synteza wyrazowa)
 • odpowiedniego przygotowania do rozpoczęcia nauki matematyki (myślenie abstrakcyjne – oderwanie od konkretu)


ROZWÓJ FIZYCZNY:

Im większa sprawność fizyczna, tym mniejszy wysiłek dziecko wkłada w wykonywanie różnych czynności, np.:

 • siedzenie w ławce
 • droga do szkoły
 • pisanie
 • rysowanie
 • wycinanie
 • wszelki wysiłek fizyczny


Ogólna sprawność ruchowa oraz koordynacja wzrokowo – ruchowa jest przydatna w wykonywaniu różnorodnych czynności, takich jak:

 • działalność plastyczno - konstrukcyjna
 • samoobsługa
 • pełnienie obowiązku dyżurnego
 • pisanie i rysowanie
 • zabawa


W sferze rozwoju fizycznego dziecko powinno być sprawne ruchowo, sprawne manualnie, mieć ukończony proces lateralizacji, poziom koordynacji wzrokowo – ruchowej i poziom percepcji wzrokowej co najmniej na poziomie wieku. Winno też posiadać odporność na zmęczenie oraz na choroby.

ROZWÓJ UMYSŁOWY

Nabyte w wieku przedszkolnym wiadomości, doświadczenia oraz spostrzeżenia stają się podstawą do rozwoju wyobrażeń, pojęć oraz myślenia, które w tym wieku oparte jest głównie o konkret znany dziecku (tzw. myślenie konkretno - obrazowe).
Z myśleniem wiążą się natomiast takie procesy jak:

 • analiza i synteza (tzn. podział całości na poszczególne części oraz łączenie części w całość)
 • porównywanie i przeciwstawianie
 • porządkowanie
 • uogólnianie oraz inne sposoby rozumowania

O prawidłowym rozwoju dziecka 7 - letniego  świadczą:

 • ukończony rozwój mowy (prawidłowa artykulacja)
 • umiejętność wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprzez opowiadanie, zadawanie pytań, wyrażanie własnych sądów i ocen, konstruowanie zdań
 • bogate słownictwo, wiedza ogólna o sobie i najbliższym otoczeniu
 • rozbudzona ogólna ciekawość i zainteresowania poznawcze
 • interesowanie się czytaniem i pisaniem
 • rozumienie znaczenia wyrazów jako graficznych odpowiedników słów
 • umiejętność dokonywania analizy słuchowej i wzrokowej (niezbędnej w procesie różnicowania kształtów, dźwięków, ich rozpoznawania, porównywania i odtwarzania)
 • orientacja przestrzenna: góra, dół, w lewo, w prawo, na, pod, obok, itp., umożliwiająca rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i proporcji wymiarów odwzorowywanych form graficznych
 • pamięć ruchowa, czyli umiejętność przetwarzania obrazu graficznego lub obrazu ruchu
 • rozumienie i określanie stosunków przestrzennych, czasowych i ilościowych w praktycznym działaniu
 • klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia
 • umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie dziesięciu
 • rysunki bogate w szczegóły z wykorzystaniem różnorodnych kolorów

DOJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNA

 • zdolność koncentrowania uwagi na jednej czynności przez dłuższy okres czasu (uważne słuchanie ze zrozumieniem tego, co mówi nauczyciel)
 • rozumienie i spełnianie poleceń nauczyciela
 • doprowadzanie rozpoczętej pracy do końca
 • równowaga psychiczna (umiejętność panowania nad swoimi emocjami)
 • samodzielność
 • łatwość nawiązywania kontaktów z nauczycielem i kolegami
 • wrażliwość
 • umiejętność zapanowania nad swoimi reakcjami emocjonalnymi
 • zdolność do pracy w zespole
 • zdolność do dłuższego wysiłku, koncentracji uwagi
 • umiejętność pogodzenia się z porażką
 • spokojne przyjmowanie niepowodzeń, podejmowanie nowych zadań bez lęku
 • umiejętność przestrzegania określonej dyscypliny, wymagań i przepisów porządkowych, współżycia w grupie

CZEGO NALEŻY NAUCZYĆ DZIECKO ZANIM PÓJDZIE DO SZKOŁY?

Przede wszystkim należy zadbać o ukształtowanie w dziecku pozytywnego stosunku i dobrej samooceny. Ukształtować u dziecka pozytywny obraz  szkoły. Pozostałe oddziaływania wychowawcze uzależnione są od indywidualnego rozwoju dziecka.
Nie należy jednak zapominać o:

 • wyrabianiu samodzielności - przede wszystkim nie wyręczać, dziecko musi popełnić błędy
 • kształtowaniu wytrwałości i systematyczności
 • wzbogacaniu wiedzy o świecie - czytanie bajek
 • rozwijaniu spostrzegawczości i myślenia
 • pobudzaniu do działania
 • bogaceniu doświadczeń życiowych
 • uczeniu poprawnej i prawidłowej wymowy
 • wyrabianiu umiejętności słuchania i patrzenia
 • rozwijaniu zainteresowań książką
 • usprawnianiu ręki dziecka
 • nabywaniu przez dziecko doświadczeń matematycznych
 • wpajaniu zasad kulturalnego zachowania się
 • kształtowaniu postaw życzliwości i wzajemnej pomocy w stosunku do innych kolegów
 • nauce podstawowych zasad ruchu drogowego
 • przyzwyczajaniu dziecka do stałego rozkładu dnia
 • kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.